Kalite Politikası

İSPER, tüm hizmetlerini mevzuatlar ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirerek zamanında, eksiksiz ve kaliteli hizmet sağlamayı, çalışan etkinliğini gözetmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak yetkin, güçlendirilmiş ve bağlılığın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı, verimlilik ve karlılıkla etkin yönetim sergileyerek kurumun sürekliliğini güvence altına almayı, sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımlarla yönetimi, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan tüm gereklilikleri uygulamayı, çevre performansını arttırarak duyarlılık ve bilincin sağlanmasını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmeyi ve toplam kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını sağlamayı taahhüt ve beyan eder. Bu beyan İSPER’nin temel politikasıdır.

Çevre Politikası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPER A.Ş, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre kirliliğini önlemeyi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.Bu politika çerçevesinde;

•Çalışanlarını, tedarikçilerini ve taşeronlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
•Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
•Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ,uygunluk yükümlülükleri ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
•İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile ilgili biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını tüm kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe girişinin yapılması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin aşağıdaki hedeflere uygun olarak gerçekleştirilir.
Bu hedefler;

• Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
• Optimum seviyede çalışan istihdam etmek,
• Çalışanın yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
• Şirkette çalışan tüm çalışana adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
• Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün çalışanın eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak,
• Çalışanın kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, çalışanın görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim imkânlarını geliştirmek,
• Çalışanı başarılı olmaya teşvik etmek ve başarılı olan çalışanı ödüllendirmek,
• Çalışanın kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
• Çalışanın görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSPER A.Ş sunduğu hizmetlerin tüm aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmelerle yürüttüğü süreçleri daha güvenli hale getirmeyi hedeflemektedir.

· İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat şartlarına uygun olarak kurduğumuz İSG Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

· İşveren, İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İSG Kurul Üyeleri, Çalışan Temsilcileri ve İSG Bölüm Temsilcileri başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın İSG çalışmalarına katılımını sağlar, alınan kararlarda tüm tarafların görüşlerini alır, etik değerleri göz önünde tutarak etkin bir iletişim içinde çalışırız.

· Tüm çalışanlarımızın İSG farkındalığını artırmak için sürekli eğitimler düzenler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına katkı sunmalarını sağlarız.

· Teknolojik gelişmeleri takip eder, son teknolojiyi kullanarak en güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmadan önlenmesini sağlarız.

· İSG ile ilgili tehlikeli durum ve davranışlarla ilgili riskleri değerlendirir, tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılarak oluşmadan önlenmesini ve önlenemeyen risklerin azaltılarak kabul edilebilir hale getirilmesini sağlarız.

· Çalışmak üzere işyerimize gelen tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve misafirlerimize İSG Yönetim Sistemi kapsamında sağlıklı ve güvenli koşullar sağlarız. Onların sağlık ve güvenliğini kendi çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği gibi korumaya çalışırız.