01
 
KALİTE POLİTİKASI

İSPER AŞ, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki her türlü ihtiyaca cevap verecek uzman personel temini ve organizasyon hizmetlerini sözleşmeler, mevzuatlar ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirerek müşterilerine zamanında ve kaliteli hizmet sağlamayı, personel etkinliğini gözetmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak hizmet sunumunun her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlılığın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı, işbirliği yapılan kurumlar ve tedarikçilere taahhütlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmeyi, verimlilik ve karlılıkla etkin yönetim sergileyerek kurumun sürekliliğini güvence altına almayı, sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımlarla yönetimi, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan tüm gereklilikleri uygulamayı, çevre performansını arttırarak duyarlılık ve bilincin sağlanmasını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmeyi ve toplam kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını sağlamayı tahhahüt ve beyan eder.
Bu beyan İSPER AŞ’nin temel politikasıdır.

 
02
 
ÇEVRE POLİTİKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve sağlık sosyal hizmetler organizasyonları alanında personel temini ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiren İSPER AŞ, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre kirliliğini önlemeyi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;
 • Çalışanlarına, tedarikçilerine ve taşeronlarına çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için çevre dostu malzemeleri ve uygun teknoloji kullanmayı
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar, uygunluk yükümlülükleri ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi
 • Doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmesini, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılmasını ve iklim değişikliğinin azaltılması noktasında biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunulacağını tüm kamoyuna taahhüt ve ilan eder.

 

 
 
03
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları politikasının ana hedefleridir.

Bu hedefler;
 • Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
 • Optimum seviyede personel istihdam etmek,
 • Personelin yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
 • Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
 • Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırıcı ve Şirkette çalışmayı özendirici önlemler almak,
 • Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Şirket içindeki haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,
 • Personeli başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek,
 • Personelin kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
 • Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak.

 

 
 
203215
35928
787270
3237
: