İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 11.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarih, 2021.03.01 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 08 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Ayşe Banu SARAÇLAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yiğit Oğuz DUMAN
Şirket Merkezi Adresi: Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 83/1 Eyüpsultan / İSTANBUL
Tel: 444 77 33
Fax: 0212 369 43 43
Web: www.isper.istanbul

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

11 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK

2020 YILINA AİT OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi,
11. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12. Ana sözleşmenin “Şirketin Amacı ve İştigal Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi
13. Dilek, temenniler ve kapanış.