İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRIYönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarih 2022.03.01 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.04.2022 Çarşamba günü Saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 10.05.2022 Salı günü Saat 15:00’te (resmi tatil günleri dikkate alınmıştır) (aynı yerde yapılmak ve aynı gündem maddeleri görüşülmek üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Ayşe Banu SARAÇLAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yiğit Oğuz DUMAN
Şirket Merkezi Adresi: Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 83/1 Eyüpsultan / İSTANBUL

Tel: 444 77 33

Fax: 0212 369 43 43

Web: www.isper.istanbulİSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

06 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10. Bağımsız Denetçi seçimi,

11. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12. Dilek, temenniler ve kapanış.