Kalite Politikası

İSPER, tüm hizmetlerini mevzuatlar ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirerek zamanında, eksiksiz ve kaliteli hizmet sağlamayı, çalışan etkinliğini gözetmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak yetkin, güçlendirilmiş ve bağlılığın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı, verimlilik ve karlılıkla etkin yönetim sergileyerek kurumun sürekliliğini güvence altına almayı, sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımlarla yönetimi, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan tüm gereklilikleri uygulamayı, çevre performansını arttırarak duyarlılık ve bilincin sağlanmasını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmeyi ve toplam kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını sağlamayı taahhüt ve beyan eder. Bu beyan İSPER’nin temel politikasıdır.

Çevre Politikası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPER; yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre kirliliğini önlemeyi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe girişinin yapılması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin aşağıdaki hedeflere uygun olarak gerçekleştirilir.
Bu hedefler;

• Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
• Optimum seviyede çalışan istihdam etmek,
• Çalışanın yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
• Şirkette çalışan tüm çalışana adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
• Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün çalışanın eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak,
• Çalışanın kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, çalışanın görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim imkânlarını geliştirmek,
• Çalışanı başarılı olmaya teşvik etmek ve başarılı olan çalışanı ödüllendirmek,
• Çalışanın kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
• Çalışanın görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak.